KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AIST Biuro Kontaktów ze Wschodem Agnieszka Bucikiewicz z siedzibą w Siedlcu, przy ul. Lipowej 29, 64-212 Siedlec. Można się z nami skontaktować dzwoniąc na numer telefonu +48502529496 lub wysyłając wiadomość adres e-mail biuro@aist.com.pl
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby świadczyć Państwu usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi pośrednictwa i usługi szkoleniowe na podstawie zawieranych umów, prowadzić nasze działania marketingowe, wykonywać rozliczenia księgowo-finansowe oraz realizować działania, które są niezbędne do prowadzenia przez nas działalności gospodarczej i wykonywania powierzonych nam zadań, tj. zawieranie umów, sporządzanie ofert, rekrutacja podwykonawców, prowadzenie korespondecji handlowej.
 3. Jako Administrator możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym osobom, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli świadczyć nasze usługi i realizować przyjęte przez nas zobowiązania. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie następującym odbiorcom: osobom przez nas upoważnionym, współpracownikom i podwykonawcom; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie; innym odbiorcom danych np. bankom, kancelariom prawnym, kurierom, ubezpieczycielom.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) rozporządzenia Parlementu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych nie wynika z żadnego obowiazku prawnego – jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia faktury VAT. Zawarcie umowy w przypadku niepodania danych jest niemożliwe.
 6. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 1. Nie będziemy automatycznie przetwarzać Państwa danych oraz nie będziemy ich profilować.
 2. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do czasu złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody lub jeśli ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.
 3. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.