KLAUZULA INFORMACYJNA

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodnie z powyższym przedstawiamy Państwu informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych AIST Agnieszka Bucikiewicz z siedzibą w Siedlcu przy ul. Lipowej 29, 64-212 Siedlec.

Z kim mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych?

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 502 529 496 lub mailowego na adres biuro@aist.com.pl

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie minimalnym oraz niezbędnym do wykonania powierzonych nam zadań.

1. Obsługa zapytań – dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu.

2. Realizacja zleceń na podstawie zawieranych umów – dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane niezbędne do wysyłki dokumentów w wersji papierowej (jeśli dotyczy), dane niezbędne do zawarcia umowy i wystawienia faktury VAT, a także dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

3. Dane niezbędne do realizacji obowiązków, jakim podlega Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby świadczyć Państwu usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi pośrednictwa i usługi szkoleniowe na podstawie zawieranych umów, prowadzić nasze działania marketingowe, wykonywać rozliczenia księgowo-finansowe oraz realizować działania, które są niezbędne do prowadzenia przez nas działalności gospodarczej i wykonywania powierzonych nam zadań, tj. zawieranie umów, sporządzanie ofert, rekrutacja podwykonawców, prowadzenie korespondencji handlowej.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z:

1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

W celu realizacji umowy, jaką Państwo zawieracie z Administratorem korzystając z naszych usług.

2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności do kontaktu w sprawie obsługi zapytań, dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

3. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na tej podstawie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • podwykonawcy świadczący usługi na rzecz Administratora;
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
  • kancelarie prawne, operator pocztowy, kurierzy, ubezpieczyciele;
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowości;

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Po upływie tego okresu Państwa dane mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym do złożenia ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usług przez Administratora. W przypadku niepodania danych świadczenie ww. usług będzie niemożliwe.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.